محمود نوروزی

محمود نوروزی

محمود نوروزی

محمود  نوروزی خواننده و مدرس آواز و پرورش صدا(صداسازی سنتی و پاپ)
ایشان متولد ۱۳۶۴(شهر تفرش) پس از فراگیری ردیف در شهر خود ،نزد حمید رضا نوربخش ادوات تحریر و ردیفهای دوره عالی را فراگرفت .
وی از سال ۱۳۹۱ با آموزشگاه موسیقی وزیری همکاری مستمر دارد.
تشخیص معایب صدا و تحریر و راهکارهای رفع آن را میتوان محوریت اصلی کار دانست.
..عضو خوانندگان خانه ی موسیقی و نیز صدا و سیما