سعید ناصر شریعتی

سعید ناصر شریعتی

متولد ۱۳۵۹ در همدان
کارشناسی در رشته اقتصاد نظری
آموختن تنبک نزد داریوش زرگری و هادی ذبیحی
آموختن تار نزد کیوان ساکت
اجرای کنسرت های متعدد در دانشگاه و شهرهای مختلف در ایران
تدریس از سال ۱۳۸۵ تدریس در آموزشگاه وزیری