کیارش ساکت

کیارش ساکت

از دوران خردسالی تار را نزد پدر( کیوان ساکت) فرا گرفت و در اجراهای بسیاری پدر را همراهی کرد. از خردسالی با ارکستر کودکان سودابه سالم همکاری و تکنوازی داشت. دانشجوی سال آخر موسیقی.عضو ارکستر بزرگ وزیری و مدرس آموزشگاه وزیری