فریبرز جعفری کجور

فریبرز جعفری کجور

نوازنده : تنبک و دف و آشنا به تئوری موسیقی و ردیف
بهره مندی از مکتب اساتید به ترتیب:
محمود بخشی ۱۳۶۴
حمید دانشپناه ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶
بهمن رجبی ۱۳۶۹
امیر بیداریان وسعید سرتایی
تئوری موسیقی و ریتم شناسی: نزد جناب علی اکبر رجب زاده ۸ سال و همزمان جناب منوچهر حقیقی ۲ سال
گردآوری و چاپ کتاب پژوهشی ریتم و زمان در موسیقی ۱۳۷۵
اجرا ها و کنسرت ها:
اجرا کنسرت های پژوهشی ریتم با سازهای کوبه ای بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳
عضویت در گروه مهربانان و نوازندگی سازهای تنبک و دف ۱۳۷۸تا ۱۳۸۲
عضویت در گروه خنیاگران به سرپرستی آقای علی اکبر رجب زاده ۱۳۷۶تا ۱۳۸۴
تشکیل گروه شورآفرینان بهاران از شاگردان و آماده سازی تنظیم و سرپرستی قطعات و گروه از بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳
تاسیس کانون خنیاگران و تدریس تنبک و دف از سال ۱۳۷۶ تا کنون
تشکیل گروه کوبه ای راه نو از سال ۱۳۷۹ و اجراهای مختلف با شاگردان
آموزش در آموزشگاه صبا هفت حوض ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸
آموزش تنبک و دف و تئوری موسیقی در آموزشگاه وهاب ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰
آموزش در آموزشگاه موسیقی نوای ماندگار ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲
آموزش در فرهنگ سرا ها و خانه های فرهنگ
آموزش در آموزشگاه مینوسپهر ۱۳۸۸ تا۱۳۹۳
همکاری با آموزشگاه بنیاد وزیری از سال ۱۳۸۴
فریبرز جعفری کجورگاه بنیاد وزیری از سال ۱۳۸۴