شبنم مقیم

شبنم مقیم

شبنم مقیم
کارشناس موسیقی جهانی از دانشگاه هنر
هنرآموخته نزد اساتید : بهنام ابوالقاسم ، سوشیانت عازمیخواه
کسب مقام سوم جشنواره موسیقی جوان
اجرا در گروه فوکا به رهبری اقای مقدسی زاده ، سالن حسین فهمیده و اجراهای سولوی متعدد دیگر