داریوش آریانپور

داریوش آریانپور

داریوش آریان پور متولد ۱۳۵۵ خرمشهر
هنر آموخته نزد استادان گرامی
شریف لطفی
کیوان ساکت
احساس امامی
دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه عالی موسیقی
دارای مدرک فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران
مدرس انجمن خوشنویسان ایران از سال ۷۷_۸۰
مدرس آموزشگاه موسیقی وزیری از سال ۹۱
برگزاری ۶ نمایشگاه خوشنویسی انفرادی
همراهی با چندین گروه موسیقی به عنوان نوازنده
سرپرست گروه هنری تحریر خیال
اجرای گروه هنری تحریر خیال در سالن های متفاوت