الهام کاظمی

الهام کاظمی

الهام کاظمی ، متولد ١٣۵٨ ، کرمانشاه
تحصیلات : کارشناسی موسیقی از دانشکده هنرهای زیبا ، کارشناشی ارشد اتنو موزیکولوژی از دانشگاه هنر
اساتید : بهمن کاظمی ، مسعود شعاری ، کیوان ساکت ، داریوش طلایی ، داریوش پیرنیاکان ، ناصر نظر
فعالیت هنری : سرپرستی گروه موسیقی هما وابسته به سازمان میراث فرهنگی به مدت سه سال ، سرپرست گروه موسیقی سمن بویان ( بانوان ) به مدت پنج سال ، کارشناس موسیقی رادیو تهران به مدت دو سال ، همکاری با گروه های مختلف از قبیل ارکستر ملی جوانان ، اوای مهربانی ، خورشید ، نریمان … و اجراهای مختلف در داخل و خارج از کشور
سوابق تدریس موسیقی کودک : به مدت ده سال اموزشکاه اوی صبا ، اموزشگاه زریاب ، اموزشگاه دانشمند ، مدرسه ایتالیایی
تالیف : کتاب شهر موسیقی
الهام کاظمی ، متولد ١٣۵٨ ، کرمانشاه
تحصیلات : کارشناسی موسیقی از دانشکده هنرهای زیبا ، کارشناشی ارشد اتنو موزیکولوژی از دانشگاه هنر
اساتید : بهمن کاظمی ، مسعود شعاری ، کیوان ساکت ، داریوش طلایی ، داریوش پیرنیاکان ، ناصر نظر
فعالیت هنری : سرپرستی گروه موسیقی هما وابسته به سازمان میراث فرهنگی به مدت سه سال ، سرپرست گروه موسیقی سمن بویان ( بانوان ) به مدت پنج سال ، کارشناس موسیقی رادیو تهران به مدت دو سال ، همکاری با گروه های مختلف از قبیل ارکستر ملی جوانان ، اوای مهربانی ، خورشید ، نریمان … و اجراهای مختلف در داخل و خارج از کشور
سوابق تدریس موسیقی کودک : به مدت ده سال اموزشکاه اوی صبا ، اموزشگاه زریاب ، اموزشگاه دانشمند ، مدرسه ایتالیایی
تالیف : کتاب شهر موسیقی