اشکان مرادی

اشکان مرادی

متولد خرم آباد ، مدرس کمانچه و ویولون ایرانی و عضو ارکستر وزیری به سرپرستی کیوان ساکت ، همکاری با ارکسترهای متعدد و ضبط البوم های متعدد به عنوان سولیست کمانچه